Algemene Voorwaarden Websiteaanbieder B.V.

Besloten vennootschap WebsiteAanbieder B.V. (hierna: WebsiteAanbieder) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74398482 en is gevestigd aan de Euregioweg 330 (7532 SN) te Enschede.

 

 

Artikel 1 – Begrippen

 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door WebsiteAanbieder.
 3. Content: Element, afbeelding, video of tekst dat op een Website of social media kanaal van Opdrachtgever kan worden gedeeld.
 4. Diensten: de Diensten die WebsiteAanbieder aanbiedt, zijn het ontwikkelen, programmeren en onderhouden van Websites, hosting, domeinnaamregistratie, het maken van designs, fotografie diverse marketingdiensten, social media beheer alsmede advisering.
 5. WebsiteAanbieder: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die WebsiteAanbieder heeft aangesteld, projecten aan WebsiteAanbieder heeft verleend voor Diensten die door WebsiteAanbieder worden uitgevoerd, of waaraan WebsiteAanbieder een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en WebsiteAanbieder, alsmede voorstellen van WebsiteAanbieder voor Diensten die door WebsiteAanbieder aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door WebsiteAanbieder waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 8. Post: De content die WebsiteAanbieder plaatst op Social media, zoals een bericht foto, story of video.
 9. Social media: Het Facebook, Instagram, LinkedIn, of Pinterest account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van WebsiteAanbieder.
 10. Website: de door WebsiteAanbieder ontwikkelde Website.
 11.  

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van WebsiteAanbieder, elke

Overeenkomst tussen WebsiteAanbieder en Opdrachtgever en op elke Dienst die door WebsiteAanbieder wordt aangeboden. 

 1. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WebsiteAanbieder aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met

WebsiteAanbieder is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 6. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij WebsiteAanbieder uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat WebsiteAanbieder vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

  

Artikel 3 – Het Aanbod 

 
 1. Alle door WebsiteAanbieder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. WebsiteAanbieder is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft WebsiteAanbieder het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor WebsiteAanbieder gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen WebsiteAanbieder niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn. 

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 2. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van WebsiteAanbieder zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht WebsiteAanbieder niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q.

Overeenkomst van WebsiteAanbieder heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan WebsiteAanbieder te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

 1. WebsiteAanbieder is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 2. Elke Overeenkomst die met WebsiteAanbieder wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan WebsiteAanbieder wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met WebsiteAanbieder is verbonden.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke

Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

 
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich meebrengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die WebsiteAanbieder van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en WebsiteAanbieder een Overeenkomst inzake hosting, domeinregistratie, onderhoud en social media beheer is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst de overeengekomen periode zoals vermeld in de offerte, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst wordt met de oorsprokelijke periode telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of WebsiteAanbieder de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode. In geval van social media beheer is de Overeenkomst in de eerste periode niet tussentijds opzegbaar.
 3. Zowel Opdrachtgever als WebsiteAanbieder kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien WebsiteAanbieder ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 6. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van WebsiteAanbieder op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van WebsiteAanbieder is hierbij leidend.
 7. Zowel Opdrachtgever als WebsiteAanbieder kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is WebsiteAanbieder nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 8. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

 

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 
 1. WebsiteAanbieder zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is WebsiteAanbieder niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor WebsiteAanbieder, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. WebsiteAanbieder is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien WebsiteAanbieder op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 5. Indien sprake is van wijzigingen, kan WebsiteAanbieder de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is WebsiteAanbieder gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 7. Zowel Opdrachtgever als WebsiteAanbieder kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WebsiteAanbieder de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 1. WebsiteAanbieder is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 2. Indien WebsiteAanbieder op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal WebsiteAanbieder conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overeengekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 3. WebsiteAanbieder is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 4. WebsiteAanbieder heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteAanbieder uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
 5. WebsiteAanbieder zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang

WebsiteAanbieder Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat WebsiteAanbieder Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. WebsiteAanbieder is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is WebsiteAanbieder gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

 

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 
 1. Opdrachtgever is verplicht alle door WebsiteAanbiederverzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat WebsiteAanbieder niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. WebsiteAanbieder is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is WebsiteAanbieder verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door WebsiteAanbieder voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. WebsiteAanbieder kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is WebsiteAanbieder gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens

Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan WebsiteAanbieder.

 1. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van WebsiteAanbieder te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

 

 

Artikel 8 – Ontwikkelen van designs 

 
 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. WebsiteAanbieder kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:
  1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. WebsiteAanbieder stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
  2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden dat zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. WebsiteAanbieder zal één schets opleveren. Na goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking.
  3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 aanpassingsrondes, conform bij het aangaan van de overeenkomst door

WebsiteAanbieder bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat

Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.

 1. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal WebsiteAanbieder nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
 1. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van WebsiteAanbieder en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van WebsiteAanbieder wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

 

 

 Artikel 9 – Fotografie 

 
 1. WebsiteAanbieder kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor fotografiewerkzaamheden.
 2. Fotografiewerkzaamheden zijn in beginsel met inbegrip van de bewerking van de foto’s, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft na oplevering van de foto’s recht op een kosteloze aanpassingsronde, een en ander afhankelijk van hetgeen partijen bij overeenkomst hebben vastgelegd.
 3. WebsiteAanbieder voert de fotografiewerkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever zal WebsiteAanbieder schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals WebsiteAanbieder die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die WebsiteAanbieder hanteert. WebsiteAanbieder heeft het recht om de inhoud van de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Mocht Opdrachtgever hier wel wat over te melden hebben zal dit door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.
 6. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst WebsiteAanbieder genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend. Het een en ander op basis van nacalculatie. WebsiteAanbieder zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen.
 7. WebsiteAanbieder kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van WebsiteAanbieder een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 8. Het auteursrecht op de fotografische design berust uitsluitend bij WebsiteAanbieder, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door WebsiteAanbieder in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van WebsiteAanbieder is artikel 25 Auteurswet van toepassing.
 9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische werkzaamheden, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van WebsiteAanbieder waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. WebsiteAanbieder kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is WebsiteAanbieder nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.
 10. Opdrachtgever kan slechts de door WebsiteAanbieder goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘ruwe’, onbewerkte foto’s.

 

 

Artikel 10 – Ontwikkeling Website

 
 1. WebsiteAanbieder kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal WebsiteAanbieder de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. WebsiteAanbieder is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.

6.De door WebsiteAanbieder ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 

 1. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan WebsiteAanbieder. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van

WebsiteAanbieder, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan

WebsiteAanbieder zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door WebsiteAanbieder.

 1. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van WebsiteAanbieder verplicht om door

WebsiteAanbieder verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien WebsiteAanbieder wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door WebsiteAanbieder gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

 1. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

 

Artikel 11 – (Op)Levering 

 

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door WebsiteAanbieder of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van

Opdrachtgever komen, heeft WebsiteAanbieder recht op een redelijke verlenging van de

(op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan WebsiteAanbieder aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door WebsiteAanbieder bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is WebsiteAanbieder gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. WebsiteAanbieder spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan WebsiteAanbieder.
 4. WebsiteAanbieder spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 5. WebsiteAanbieder heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designsWebsites te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. WebsiteAanbieder zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

 

 

Artikel 12 – Risico overgang 

 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming van de Website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is WebsiteAanbieder gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 13 – Garanties 

 
 1. WebsiteAanbieder voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat WebsiteAanbieder in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door WebsiteAanbieder gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is WebsiteAanbieder gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. WebsiteAanbieder staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. WebsiteAanbieder spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website wat door WebsiteAanbieder zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. WebsiteAanbieder is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door WebsiteAanbieder ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘As is’.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan

WebsiteAanbieder te melden op een wijze dat WebsiteAanbieder in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van WebsiteAanbieder een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever. 

 1. Enige door WebsiteAanbieder opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van WebsiteAanbieder.
 2. De inhoud van het opgeleverde advies van WebsiteAanbieder is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van WebsiteAanbieder opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van

Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van WebsiteAanbieder. WebsiteAanbieder is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 1. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. WebsiteAanbieder is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan WebsiteAanbieder naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door WebsiteAanbieder verstrekte inlichtingen.
 2. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is WebsiteAanbieder niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 3. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

 

 

Artikel 14 – Gebruik en onderhoud Website

 
 1. WebsiteAanbieder stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor. Het recht tot gebruik van de Website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Indien overgekomen, zal WebsiteAanbieder onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan WebsiteAanbieder onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website schriftelijk te melden aan WebsiteAanbieder, waarna WebsiteAanbieder Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is WebsiteAanbieder gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan WebsiteAanbieder.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van WebsiteAanbieder, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is WebsiteAanbieder bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is WebsiteAanbieder gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. WebsiteAanbieder zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 8. WebsiteAanbieder is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door

WebsiteAanbieder aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor WebsiteAanbieder niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Hostingdiensten 

 
 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien WebsiteAanbieder het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Website, kunnen er door WebsiteAanbieder beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is WebsiteAanbieder gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. WebsiteAanbieder komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft WebsiteAanbieder het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die WebsiteAanbieder kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.
 6. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteAanbieder voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WebsiteAanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 8. WebsiteAanbieder kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die

Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is WebsiteAanbieder bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 

 1. Ingeval van extreem veel dataverkeer is WebsiteAanbieder gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van WebsiteAanbieder.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 16 – Connectiviteit 

 
 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.
 4. WebsiteAanbieder kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is WebsiteAanbieder bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

 

 

Artikel 17 – Domeinnaamregistratie

 
 1. WebsiteAanbieder biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. WebsiteAanbieder heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan WebsiteAanbieder niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van WebsiteAanbieder. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
 3. Opdrachtgever is WebsiteAanbieder een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteAanbieder voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij

WebsiteAanbieder als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. WebsiteAanbieder zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

 

 

Artikel 18 – Notice en takedown

 

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WebsiteAanbieder of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is WebsiteAanbieder gerechtigd om dat deel van dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. WebsiteAanbieder zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van WebsiteAanbieder. In geen geval is WebsiteAanbieder aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens. 

 

 

Artikel 19 – (Online) marketing 

 
 1. WebsiteAanbieder biedt de mogelijkheid aan om advertenties op te stellen voor een door Opdrachtgever aangewezen social media kanaal en/of Google. Aan de inhoud van deze advertenties kan WebsiteAanbieder nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, dan wel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft WebsiteAanbieder het recht deze teksten te weigeren. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de content heeft goedgekeurd, vrijwaart Opdrachtgever WebsiteAanbieder voor alle fouten tijdens het posten van de content.
 2. WebsiteAanbieder garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. WebsiteAanbieder past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan WebsiteAanbieder hierover toezeggingen doen doch zal

WebsiteAanbieder zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.

 1. Indien WebsiteAanbieder ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
 2. WebsiteAanbieder kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. WebsiteAanbieder hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door WebsiteAanbieder is

Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door WebsiteAanbieder gehanteerde aanpak en de door WebsiteAanbieder opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met WebsiteAanbieder te maken.

 1. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door WebsiteAanbieder uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.
 
 

Artikel 20 – Social media beheer

 
 1. Als onderdeel van de dienstverlening kan WebsiteAanbieder de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat WebsiteAanbieder dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van WebsiteAanbieder, tenzij anders overeengekomen.
 2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. WebsiteAanbieder plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. WebsiteAanbieder zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens

WebsiteAanbieder, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover WebsiteAanbieder het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever. 

 1. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van WebsiteAanbieder.

WebsiteAanbieder zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 

 1. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. WebsiteAanbieder staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt WebsiteAanbieder zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen.
 2. Indien de werkzaamheden naar inzicht van WebsiteAanbieder haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.
 3. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van WebsiteAanbieder, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
 4. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.
 5. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 6. Voor de uitvoering van Social media beheer is WebsiteAanbieder te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.
 7. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met WebsiteAanbieder te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door WebsiteAanbieder zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van WebsiteAanbieder.

 

 

Artikel 21 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief.

WebsiteAanbieder is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 

 1. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de

SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van

Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden.

Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WebsiteAanbieder de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

 

Artikel 22 – Prijzen en betaling

 
 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.
 2. WebsiteAanbieder voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.

Tevens brengt WebsiteAanbieder administratiekosten in rekening. 

 1. Betaling geschiedt 50% vooraf en 50% achteraf na oplevering, tenzij anders overeengekomen
 2. De Overeenkomst betreffende domeinnaamregistratie en hosting dient jaarlijks te worden voldaan.
 3. In geval van onderhoud dient een Strippenkaart ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door WebsiteAanbieder haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Voor werkzaamheden die op basis van spoed op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, hanteert WebsiteAanbieder spoedprijzen.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. WebsiteAanbieder is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WebsiteAanbieder.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 23 – Incassobeleid 

 
 1. Alle door WebsiteAanbieder gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer

Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 1. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal WebsiteAanbieder zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 2. Indien WebsiteAanbieder meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 24 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 
 1. WebsiteAanbieder gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de Website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken.

Indien daartoe gevraagd zal WebsiteAanbieder de betrokkene hierover informeren.

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van WebsiteAanbieder verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever WebsiteAanbieder tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien WebsiteAanbieder op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 4. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. WebsiteAanbieder is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. WebsiteAanbieder zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

 

Artikel 25 – Opschorting 

 
 1. WebsiteAanbieder heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. WebsiteAanbieder is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. WebsiteAanbieder is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

 

Artikel 26 – Overmacht 

 
 1. WebsiteAanbieder is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van WebsiteAanbieder wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van WebsiteAanbieder, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan WebsiteAanbieder zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van WebsiteAanbieder buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien WebsiteAanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

Artikel 27 – Beperking van aansprakelijkheid 

 
 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van WebsiteAanbieder, is WebsiteAanbieder uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever WebsiteAanbieder binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en WebsiteAanbieder deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat WebsiteAanbieder in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door WebsiteAanbieder leidt tot aansprakelijkheid van WebsiteAanbieder, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met dedienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 3. WebsiteAanbieder is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door WebsiteAanbieder geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.
 4. WebsiteAanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website of die van gelinkte Websites.
 5. WebsiteAanbieder is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen aan het Social media account van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of door derden.
 6. WebsiteAanbieder is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen.
 7. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van

Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door WebsiteAanbieder zijn goedgekeurd of waarmee WebsiteAanbieder niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van WebsiteAanbieder. 

 1. WebsiteAanbieder is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
 2. Aansprakelijkheid van WebsiteAanbieder voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WebsiteAanbieder is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van WebsiteAanbieder die zonder uitdrukkelijke toestemming van WebsiteAanbieder heeft plaatsgevonden.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is WebsiteAanbieder aansprakelijk.
 4. WebsiteAanbieder staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WebsiteAanbieder verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteAanbieder voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door WebsiteAanbieder geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van WebsiteAanbieder.
 7. Enige door WebsiteAanbieder opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van WebsiteAanbieder.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van WebsiteAanbieder is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van WebsiteAanbieder Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van

Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van  WebsiteAanbieder. WebsiteAanbieder is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 1. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is WebsiteAanbieder nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in WebsiteAanbieder haar eigen advies.
 2. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van

WebsiteAanbieder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WebsiteAanbieder. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WebsiteAanbieder dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van WebsiteAanbieder eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

 

 

Artikel 28 – Geheimhouding 

 
 1. WebsiteAanbieder en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door WebsiteAanbieder worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij WebsiteAanbieder daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien WebsiteAanbieder op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en WebsiteAanbieder zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WebsiteAanbieder niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen WebsiteAanbieder en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 

Artikel 29 – Intellectuele Eigendomsrechten

 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van WebsiteAanbieder, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, foto’s, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WebsiteAanbieder, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan WebsiteAanbieder.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van WebsiteAanbieder rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WebsiteAanbieder en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door WebsiteAanbieder opgeleverde zaken, dient WebsiteAanbieder expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele

eigendomsrechten van WebsiteAanbieder rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 1. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. WebsiteAanbieder behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet).
 2. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IErechten van WebsiteAanbieder.
 3. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteAanbieder voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal WebsiteAanbieder onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 4. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van

WebsiteAanbieder, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

 

Artikel 30 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan WebsiteAanbieder verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteAanbieder van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteAanbieder voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door WebsiteAanbieder opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan WebsiteAanbieder verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 31 – Klachten 

 
 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van WebsiteAanbieder of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@websiteaanbieder.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WebsiteAanbieder de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. WebsiteAanbieder zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 

Artikel 32 – Toepasselijk recht 

 
 1. Op de rechtsverhouding tussen WebsiteAanbieder en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. WebsiteAanbieder kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de Website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen

WebsiteAanbieder en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel (locatie Almelo), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Enschede, 22 september 2021.